ONDERZOEKSVORMEN

De belangrijkste soorten onderzoek die B&T uitvoert zijn:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Communicatieonderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Lezersonderzoek
 • Medewerkersonderzoek
 • Mediaonderzoek
 • Mysteryshopping
 • Naamsbekendheidonderzoek
 • Omnibusonderzoek
 • Panelonderzoek
 • Prijsonderzoek
 • Productonderzoek
 • Verpakkingsonderzoek
 • Websiteonderzoek

Klanttevredenheid is voor veel bedrijven van groot belang, omdat kwaliteit en tevredenheid noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de prestaties. Met een tevredenheidsonderzoek kan de tevredenheid van een bepaalde doelgroep (klanten, medewerkers, leveranciers of de maatschappij) van een organisatie, product of dienst in kaart worden gebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens (meestal kwantitatief onderzoek) worden er conclusies getrokken, die tevens het uitgangspunt vormen voor een optimalisatie van de tevredenheid onder klanten, welke vervolgens moet bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsresultaten.

Bij een communicatieonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het effect van ‘de boodschap’ die via verpakkingen, advertenties, Internet of andere promotiekanalen is verspreid. Afhankelijk van de doelstelling kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd.

Het haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek naar exploitatiemogelijkheden of de rentabiliteit van een organisatie. Een haalbaarheidsonderzoek wordt vaak uitgevoerd bij de start van een nieuw bedrijf, bij een geplande investering (nieuw product/dienst) of uitbreiding/verplaatsing van een bedrijf.

Bij een imago-onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het beeld dat doelgroepen (klanten, niet-klanten, leveranciers en medewerkers) hebben van een organisatie, haar producten en/of diensten, of de organisatie als geheel. Hoe meer doelgroepen er worden betrokken bij het onderzoek, hoe duidelijker en betrouwbaarder de resultaten zijn van het imago van een organisatie.

Bij een lezersonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar zowel het profiel als de wensen van een lezer. Voornamelijk het in kaart brengen van de wensen van de lezer staat centraal. De hoofdvraag bij een lezersonderzoek luidt dan ook: wat wil de lezer?

Medewerkerstevredenheid is de attitude van medewerkers ten opzichte van hun werk, ofwel het antwoord op de vraag: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Attitudes worden gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen. Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is, dan zal de medewerker een grote betrokkenheid vertonen bij het werk dat hij of zij doet bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker naar zijn/ haar collega’s en de organisatie heeft, is bepalend voor de attitude. Betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers zijn de twee centrale speerpunten bij een medewerkersonderzoek.

Mediaonderzoek is de verzamelnaam van al het onderzoek dat gedaan wordt naar het bereik, consumptie en effecten van media. Voorbeelden van kwaliteitsaspecten waarnaar onderzoek wordt gedaan, zijn: de functie van en waardering voor een blad of programma, effectiviteit van de inschakeling van reclamecampagnes en de ontwikkeling van nieuwe media.

Bij een mystery shopping onderzoek doorloopt een mystery shopper (mystery guest), die zich voordoet als een alledaagse klant, het gehele consumentenproces. Dit gebeurt aan de hand van vooraf opgestelde scripts en evaluatieformulieren. Op deze wijze analyseert hij/zij zaken zoals de klantgerichtheid, de faciliteiten en de commerciële vaardigheden van medewerkers. Doel van mystery shopping is, om op basis van de bevindingen de effectiviteit van de inspanningen van de opdrachtgever te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren.

Een naamsbekendheidonderzoek geeft een organisatie inzicht in de bekendheid van haar organisatie, producten/diensten en/of merk. Het begrip wordt vaak in kaart gebracht aan de hand van de volgende soorten bekendheid: spontane en geholpen bekendheid. Spontaan is: de respondenten noemen uit zichzelf namen, waarbij het top-of-mindniveau van de bekendheid eveneens in kaart is te brengen. Geholpen is: de respondenten wordt een lijst met namen van bedrijven of merken voorgelegd, met de vraag of zij deze kennen.

Bij een omnibusonderzoek, oftewel een multi-client onderzoek, worden vaak onderwerpen van verschillende opdrachtgevers in één onderzoek gecombineerd. Aan dezelfde respondenten worden dus vragen gesteld over meerdere onderwerpen. Dit type onderzoek wordt vaak met een vaste interval gehouden, waarbij wel steeds opnieuw een representatieve steekproef wordt getrokken.

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vast bestand van personen en bedrijven, dat representatief is voor een bepaalde populatie, regelmatig wordt ondervraagd. Daarnaast wordt bij een omnibusonderzoek gewerkt met een wisselende steekproef in tegenstelling tot een panelonderzoek, waarbij een vaste steekproef wordt gehanteerd.

De prijsstelling van een product is een onderwerp waar in een vroeg stadium van de productontwikkeling aandacht aan besteed moet worden. Naast vragen omtrent prijspositionering worden ook indirecte vragen gesteld over bestedingspatronen, om te achterhalen wat men “over heeft” voor een innovatie. Enkele voorbeeldvragen die bij een prijsonderzoek gehanteerd worden, zijn: Wat mag een product in de ogen van de consument kosten? Hoe ervaart de consument de prijs- kwaliteitverhouding? Welke prijs genereert de hoogste omzet? Begrippen die centraal staan bij een prijsonderzoek zijn: Prijsacceptatie: wat (welke prijs) heeft een consument over voor een specifiek product (ook wel prijselasticiteit genoemd). Prijsgedrag: het verzamelen van afnemergegevens over werkelijke aankopen tegen bepaalde prijzen (vaak d.m.v. panelonderzoek). Prijsgevoeligheid: inzicht verkrijgen in de reacties van afnemers op prijsveranderingen.

Productonderzoek kan worden uitgevoerd voor reeds bestaande producten en voor het testen van nieuwe concepten/markten. Aan de hand van een productonderzoek kunnen er bijvoorbeeld nieuwe ideeën worden opgedaan voor/over een product en informatie worden verkregen over een betere samenstelling van een bestaand product.

Bij een verpakkingsonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de aspecten van een product die tezamen de verpakking vormen. Voorbeelden van dit soort aspecten zijn: Design van een product Het formaat van een product De vorm van een product en het gebruiksgemak.

Bij een websiteonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar alle aspecten van een website. Afhankelijk van de fase waarin de website zich bevindt, kunnen bijvoorbeeld de volgende onderdelen in kaart worden gebracht: relatie tussen bezoeker en site, belangrijke bezoekdoelen, concurrerende sites, beoordeling design, content en interactiviteit, bekendheid en waardering specifieke site-onderdelen en eventueel suggesties voor veranderingen/toevoegingen.